Засгийн газар хоорондын баримт бичиг

2022-12-05


Байгуулсан гол хэлэлцээрүүд

-Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр  (1997 он),

-Орлогын болон хөрөнгийн татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцээр (1999 он),

-Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр (2000 он),

-Хүмүүнлэгийн туслалцаа, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр (2006 он),

-Хүн наймаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хэлэлцээр (2007 он),

-Хөгжлийн хамтын ажиллагаа, хүмүүнлэгийн тусламжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тухай хэлэлцээр (2007 он),

-Нэг цэгийн үйлчилгээ нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх тухай гэрээ (2008 он),

-Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2018 он)

-Хууль бусаар оршин суугаа иргэдийг буцаан шилжүүлэх тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, түүнийг хэрэгжүүлэх протокол (2018 он)