АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Ажлын байр: Эрх зүйн ажилтан – P3 - 19309-FT
Салбарын нэр: IP маргаан болон гадаад хамты ажиллагааны хэлтэс, Патент технологийн сектор
Материал хүлээн авах хугацаа: 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр Холбоос