“Эхийн алдар” 1, 2 дугаар зэргийн одон авах болзол хангасан эхчүүдийн анхааралд:

“Эхийн алдар” 1, 2 дугаар зэргийн одонгийн болзол хангасан, хилийн чанадад ажиллаж амьдарч байгаа эхчүүд 2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний дотор дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ЭСЯ-нд ирүүлнэ үү. Үүнд:

1. Одон олгож өгөхийг хүссэн өргөдөл (Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хандсан) 2. Иргэний цахим үнэмлэх; /хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлнэ/ 3. Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ; /Үрэгдүүлсэн тохиолдолд төрсний гэрчилгээний лавлагаа, насан хүрсэн хүүхдүүдийн хувьд иргэний үнэмлэх буюу иргэний бүртгэлийн лавлагааны хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлнэ/ 4. Хүүхэд үрчилж авсан бол үрчлэлтийн гэрчилгээ, эсхүл хүүхэд үрчилсэн тухай архивын лавлагаа; (хүүхдийг заавал 3 наснаас өмнө үрчилж авсан байх ёстой); 5. Зургаан хүүхэд төрүүлсэн “Эхийн алдар” 1 дүгээр зэргийн одон авах эхчүүд “Эхийн алдар” 2 дугаар зэргийн одонгийн үнэмлэх; /хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлнэ/ 6. Анкет /татаж авах/ зэрэг болно.