Баримт бичгийн хуулбар баталгаажуулах

Бичиг баримт баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал:

- Нотариатаар гэрчлүүлэх баримт бичиг эсхүл орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь,
- Үйлчилгээний хураамж – 20 шв.франк

Хэрэв биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд төлбөрийг хийж хаягласан баталгаат буцах дугтуй байх шаардлагатай,