Хууль тогтоомж

УИХ, ЗГ-ын тогтоол:

Гадаад харилцааны сайдын тушаал: