Засгийн газар хоорондын баримт бичиг


Байгуулсан гол

хэлэлцээрүүд

- “Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр”  /1997 он/,

- “Орлогын болон хөрөнгийн татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцээр” /1999 он/,

- “Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр” /2000 он/,

- “Хүмүүнлэгийн туслалцаа, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр” /2006 он/,

- “Хүн наймаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хэлэлцээр”, “Хөгжлийн хамтын ажиллагаа, хүмүүнлэгийн тусламжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тухай хэлэлцээр” /2007 он/,

- “Нэг цэгийн үйлчилгээ нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх тухай гэрээ”  /2008 он/.

- Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ШХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” /2018/

- Хууль бусаар оршин суугаа иргэдийг буцаан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ШХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, түүнийг хэрэгжүүлэх протокол” /2018/